1

Tìm hiểu & thảo luận yêu cầu

2

Xác định mục tiêu chính

3

Lựa chọn phương tiện truyền thông

4

Thiết kế thông điệp

5

Thực hiện kế hoạch

Scroll to Top